Överlappande diagnoser

[ÖVERKURS]

 

<–Tillbaka till Lektion 1: Andra typiska drag

Förutom de symptom vi tidigare nämnt, är det också vanligt att barn med ADHD har flera andra svårigheter utöver dessa. Ibland är det bara ytterligare svårigheter, men ibland går det också att beskriva under en diagnos. Några diagnoser är mer vanliga än andra om man har ADHD. De kallas för överlappande diagnoser.

Inlärningssvårigheter
Då ADHD kan påverka organisationsförmågan, är olika former av inlärningssvårigheter en av de vanligaste problemen hos barn med ADHD. Det kan vara problem som att skriva, följa instruktioner eller ordningsföljd. Ett exempel på en inlärningssvårighet är dyslexi.

Aspergers syndrom
Ungefär 75 procent av barn med Aspergers syndrom har även ADHD. Med diagnosen kan personen ha svårigheter att avläsa andra människors sociala signaler och kroppsspråk. Det är vanligt att man tolkar samtal på ett bokstavligt sätt, och missar saker som exempelvis ironi.

Ångestsyndrom
Ungefär en tredjedel av barn med ADHD lider av ångest, men hälften av dem delar inte med sig om problemet. Ångest kan göra att barnen känner sig oroliga utan särskild anledning, retliga, stressade eller spända. De kan också lida av sömnproblem och panikattacker.

Tvångssyndrom
Tvångstankar och tvångshandlingar kan göra att individen har ett starkt behov av att dubbelkolla saker eller ha små idéer och ritualer för sig. Detta förekommer hos ungefär en tredjedel av alla barn med ADHD.

Depression
Att drabbas av depression är också till viss del vanligt förekommande bland barn med ADHD.

Beteendestörningar
Mer än hälften av alla barn med ADHD brukar även ha någon form av beteendestörning. Det finns tre olika tillstånd av beteendestörningar:

  • Trotssyndrom
    Barn med trotssyndrom kan visa ovilja även inför en spännande uppgift, genom att vara besvärlig, arg och konfliktsökande. Det behöver inte innebära våld eller skadegörelse. Många barn med eller utan ADHD kan visa på trots, men det här handlar om en genomgripande negativ och trotsig inställning till omvärlden (inte enbart till föräldrarna).
  • Uppförandestörning
    Till skillnad från barn med enbart ADHD, är de med uppförandestörning oftare öppet fientliga. De kan kränka, stjäla och vara aggressiva mot andra människor eller djur. Detta gör de ofta utan att känna ånger efteråt. Beteende vid uppförandestörning går oftast över gränsen för vad som är accepterat i samhället.
  • Antisocial personlighetsstörning
    Denna diagnos kan inte sättas på barn och ungdomar under 18 år.  Antisocial personlighetsstörning brukar visa sig genom att personen ofta kränker andra människor, har en bristande förmåga att känna skuld och bryr sig inte om vad som är rätt eller fel. Personer med denna störning håller ofta på med kriminella aktiviteter. Det finns en stark koppling mellan uppförandestörning i barndomen och antisocial personlighetsstörning som vuxen.

Tics och Tourettes syndrom
Sju procent av barn med ADHD har tics, medan mer än hälften av de barn med Tourettes syndrom har ADHD. Ofrivilliga läten (som att harkla sig eller snörvla) och rörelser (som att blinka eller sträcka på halsen) är vanliga tics. Tourettes syndrom kallas det när personen har både vokala (läten) och motoriska (rörelser) tics.

<– Tillbaka till Lektion 1: Andra typiska drag